Services

Project Consulting

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และบริหารโครงการ
เกี่ยวกับสายสัญญาณและระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก
ด้วยสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และบริหารโครงการเกี่ยวกับสายสัญญาณและระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกด้วยสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

Designer

เรามีนักออกแบบ ที่เชี่ยวชาญที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ในเรื่องการออกแบบโครงสร้างและระบบ ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กไปจนถึงระดับ Data Center

เรามีนักออกแบบ ที่เชี่ยวชาญที่จะช่วยอำนวย
ความสะดวก ในเรื่องการออกแบบ
โครงสร้างและระบบ ตั้งแต่ระบบขนาดเล็ก
ไปจนถึงระดับ Data Center

Shipping

สามารถจัดส่งสินค้าทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ

สามารถจัดส่งสินค้าทั้งขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ ถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ

Training

เรามี “Training Center” เพื่อให้บริการฝึกอบรม
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค ตลอดจนถึง
การอบรมพื้นฐานระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์ค

เรามี “Training Center” เพื่อให้บริการฝึกอบรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค ตลอดจนถึงการอบรมพื้นฐานระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์ค

Warranty Program

หมดกังวลในด้านการประกันสินค้า เพราะ “ลิมัซ” ให้การรับประกันระบบสายสัญญาณยาวนานถึง 25 ปี

หมดกังวลในด้านการประกันสินค้า เพราะ “ลิมัซ”
ให้การรับประกันระบบสายสัญญาณยาวนานถึง 25 ปี