Limaz Solutions Overview

Data Center

Data Center คือศูนย์ข้อมูลที่เป็นหัวใจหลักของระบบไอทีในทุกๆธุรกิจ ถือเป็นโครงสร้าง
สำคัญของระบบไอที เหมาะกับการใช้งานในองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้งานสูงและต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในการออกแบบและติดตั้ง Data Center จะมีความซับซ้อน มีรายละเอียดที่เยอะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะ ลิมัซสามารถตอบโจทย์ของคุณได้

Data Center คือศูนย์ข้อมูลที่เป็นหัวใจหลัก
ของระบบไอทีในทุกๆธุรกิจ ถือเป็นโครงสร้าง
สำคัญของระบบไอที เหมาะกับการใช้งาน
ในองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้งานสูง
และต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในการออกแบบและติดตั้ง Data Center
จะมีความซับซ้อน มีรายละเอียดที่เยอะ
แต่ไม่ต้องกังวลเพราะ ลิมัซ
สามารถตอบโจทย์ของคุณได้

Local Area Network (LAN)

ระบบเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันในพื้นที่นั้นๆ เช่น อาคาร ออฟฟิศ หรือ บ้าน  LAN ตั้งแต่เล็กๆในบ้านจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

 

ลิมัซสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยการเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้แข็งแรงได้

Wide Area Network (WAN)

เครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าหากัน เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะและเครือข่ายไร้สาย

 

ซึ่งลิมัซ สามารถช่วยเชื่อมต่อได้ทุกขนาดพื้นที่การใช้งาน

เครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง
ที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าหากัน 
เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
และเครือข่ายไร้สาย

ซึ่งลิมัซ สามารถช่วยเชื่อมต่อได้
ทุกขนาดพื้นที่การใช้งาน

Industrial

เราให้ความสำคัญในการวางระบบโครงสร้าง สายสัญญานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ Structure cabling เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของทุกองค์กร เมื่อระบบโครงสร้างสายสัญญาณแข็งแรง ย่อมสามารถทำให้องค์ทำงานได้อย่างราบรื่น 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป็นระบบที่ใช้ในการจัดระเบียบและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในการวางระบบโครงสร้าง
สายสัญญานในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบ Structure cabling เปรียบเสมือน
กระดูสันหลังของทุกองค์กร เมื่อระบบ
โครงสร้างสายสัญญาณแข็งแรง
ย่อมสามารถทำให้องค์ทำงานได้อย่างราบรื่น 


ระบบโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดระเบียบและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

Limaz Solutions Overview

Data Center

Data Center คือศูนย์ข้อมูลที่เป็นหัวใจหลักของระบบไอทีในทุกๆธุรกิจ ถือเป็นโครงสร้าง
สำคัญของระบบไอที เหมาะกับการใช้งานในองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้งานสูงและต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในการออกแบบและติดตั้ง Data Center จะมีความซับซ้อน มีรายละเอียดที่เยอะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะ ลิมัซสามารถตอบโจทย์ของคุณได้

Data Center คือศูนย์ข้อมูลที่เป็นหัวใจหลัก
ของระบบไอทีในทุกๆธุรกิจ ถือเป็นโครงสร้าง
สำคัญของระบบไอที เหมาะกับการใช้งาน
ในองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้งานสูง
และต้องการประสิทธิภาพสูงสุด

 

ในการออกแบบและติดตั้ง Data Center
จะมีความซับซ้อน มีรายละเอียดที่เยอะ
แต่ไม่ต้องกังวลเพราะ ลิมัซ
สามารถตอบโจทย์ของคุณได้

Local Area Network (LAN)

ระบบเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันในพื้นที่นั้นๆ เช่น อาคาร ออฟฟิส หรือ บ้าน  LAN ตั้งแต่เล็กๆในบ้านจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

 

ลิมัซสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยการเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้แข็งแรงได้

Wide Area Network (WAN)

เครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าหากัน เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะและเครือข่ายไร้สาย

 

ซึ่งลิมัซ สามารถช่วยเชื่อมต่อได้ทุกขนาดพื้นที่การใช้งาน

เครือข่ายขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้าง
ที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าหากัน 
เช่น อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ
และเครือข่ายไร้สาย

ซึ่งลิมัซ สามารถช่วยเชื่อมต่อได้
ทุกขนาดพื้นที่การใช้งาน

Industrial

เราให้ความสำคัญในการวางระบบโครงสร้าง สายสัญญานในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบ Structure cabling เปรียบเสมือนกระดูสันหลังของทุกองค์กร เมื่อระบบโครงสร้างสายสัญญาณแข็งแรง ย่อมสามารถทำให้องค์ทำงานได้อย่างราบรื่น 

 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป็นระบบที่ใช้ในการจัดระเบียบและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในการวางระบบโครงสร้าง
สายสัญญานในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบ Structure cabling เปรียบเสมือน
กระดูสันหลังของทุกองค์กร เมื่อระบบ
โครงสร้างสายสัญญาณแข็งแรง
ย่อมสามารถทำให้องค์ทำงานได้อย่างราบรื่น 


ระบบโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดระเบียบและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย